הופעות והליכים בבתי משפט

בית המשפט יכול להיות מאיים ומפחיד, בעיקר לאנשים מן הישוב אשר נקלעים לדאבונם אל תוך הליך משפטי בלית ברירה או בחוסר רצון. וצריכים לעבור את התהליך של הופעות והליכים בבתי משפט.

הנני בעל ניסיון רב בניהול סכסוכים אזרחיים כגון: לשון הרע, תביעות חוזיות, תביעות ייצוגיות, תביעות לפירוק שיתוף ועוד.

ההליך במשרדי מתנהל בשקיפות ובגובה העיניים מול הלקוח. מלכתחילה, ניתן הסבר על הדרך המשפטית המשותפת שמצפה לנו והאפשרויות העומדות בפני הלקוח, כמו גם הסיכונים המשפטיים שיש מולו.

הפרוצדורות והתקנות בניהול הופעות והליכים בבתי משפט הינן רבות ומגוונת וכל טעות בהן יכולה לעלות ביוקר. הדבר מתחיל בבחירת ההליך הנכון, שכן יש סוגים רבים של תביעות, כלה בית המשפט אליו יהיה נכון להגיש את התביעה תוך בחירת האסטרטגיה שתביא לנו את התוצאה הטובה ביותר בזמן המהיר ביותר.

בטרם אדם שוקל ייצוג עצמי בבית המשפט, מומלץ מאוד להתייעץ עם עו"ד מומחה בעל ניסיון רב בניהול הופעות והליכים בבתי משפט. זאת על מנת להבין לעומק את הסיכונים הטמונים בהליך משפטי, ולא רק את הסיכויים.

משרדי אינו מבטיח תוצאות, שכן אי אפשר לחזות את מהלך הדברים בבתי המשפט, משום שמשתנים רבים מטים את כף מאזני הצדק. עם זאת, הנני מבטיח לרתום להליך את כל הניסיון, הידע, היצירתיות והיחס האישי שאני מקדיש לכל תיק. כל אלו מהווים יתרון עצום לכל מי שזקוק לשירותי.

כל הזכויות שמורות לעו"ד ומגשר דור שוורצמן

בבית משפט השלום ת.צ 64126-07-21 תל אביב  

בקשה – בהסכמה – לאישור הסדר פשרה  נחתם ביום: ______ 

בעניין

  

 המבקש: יהודה רובינשטיין ת.ז 313342099 

 )התובע(: עו"ד ומגשר דור שוורצמן ו/או עו"ד נועם קוריס   מקיבוץ ניר אליהו  

 טל',09-9777475 פקס': 09-9777633  

 [email protected]:ל"דוא  

בעניין:  

 

51374554

נגד-  

 המשיבים: .1 גפן בס"ד סוכנות לביטוח בע"מ ח.פ 

כיכר בן גוריון ,1 קריית טבעון 

 .2 גפן שלמה ת.ז 148296 

 קדים ,24 נופית  

 .3 גפן רועי ת.ז 32794034 

 שד' העם הצרפתי ,64 רמת גן  

 באמצעות עוה"ד אורי בראון ו/או יעל צאדר אסולין  

 ו/או מיכל סיני  

 רח' מנחם בגין ,11 רמת גן  

 טל: ,03-7512901 פקס 077-3381088  

בהתאם להוראות סעיף 18 לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו2006- )להלן: "חוק תובענות  ייצוגיות"( ותקנה 12 לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע2010- )להלן: "תקנות תובענות  ייצוגיות"(, מתבקש בית המשפט הנכבד, בהסכמת הנתבעים גפן סוכנות לביטוח, גפן שלמה,  גפן רועי )להלן: "המשיבה", "המשיב" וביחד "המשיבים"( ובהסכמת התובע מר יהודה  רובינשטיין )להלן: "המבקש"(, לאשר את הסדר הפשרה שהושג בתיק, כמפורט להלן.  

ואלה נימוקי הבקשה:  

א. הרקע להסכם הפשרה 

.1 ביום ה29.07.21- הגיש המבקש לבית משפט זה, תביעה אישית כנגד המשיבים )להלן:  "התביעה האישית" ( על סך 100 ש"ח ובקשה לאישור ה תביעה כתביעה ייצוגית כנגד  המשיבים. 

.2 עניינן של הבקשה לאישור והתביעה, בטענת המבקש כי המשיבים, חברה בתחום הביטוח  בעליה ומנהליה של המשיבה, שלחו פרסומות באמצעות דוא"ל למבקש ולחברי הקבוצה  תוך הפרת סעיף 30א לחוק התקשורת )בזק ושידורים( תשמ"ב – 1982 )להלן: "חוק  התקשורת"(. לטענת המבקש, באופן שליחת הפרסומות עוברים המשיבים על הוראות  שונות של חוק התקשורת ובהן שליחת פרסומות למי שלא אישר זאת מלכתחילה, השגת  דוא"ל של קבוצת אנשים שאין להם כל קשר למשיבים, העדר יידוע כנדרש בחוק, העדר  מתן אפשרות לסירוב ולהסרה, ועוד. משלוח הפרסומות מהווה עוולה אזרחית כלפי  המבקש ויתר חברי הקבוצה, ואף גורם לנזקים, ובכלל זה פגיעה בפרטיות, פגיעה  באוטונומיה, מטרד ועוד.  

.3 במסגרת כתב התשובה, טענו המשיבים כי המשיבים נוהגים להקפיד על הוראות חוק  התקשורת ולשלוח פרסומות בהתאם לתנאי החוק, וכי משלוח הדואר האלקטרוני נעשה  על ידי איש שיווק שמועסק על ידם כקבלן משנה, שלא בידיעתם ושלא באישורם, וכי  הטענות לגבי הפרת חוק התקשורת צריכות להיות מופנות כלפיו. כמו כן, נטען כי אין  מדובר בדבר פרסומת אלא בהטבה בלבד. עוד נטען כי מדובר בדואר אלקטרוני אחד בלבד,  וממילא לא בהפרה מתמשכת של חוק התקשורת. עיקר טענות המשיבים בכתב ההגנה  ובתגובה, נוגעות לכך שהמשיבה ו/או מי מטעמה, אינם "המשלח" של דבר הדואר, והם  גם לא נהגו ברשלנות ו/או נושאים באחריות למשלוח הדואר האלקטרוני.  

.4 ביום 25.10.2022 ובתום דיון ההוכחות בבקשת האישור, הסכימו הצדדים לאשר את  הבקשה לניהול תביעה ייצוגית, ולנהל את התביעה כתביעה ייצוגית, בשם כל נמעני  הדוא"ל הרלבנטיים, וזאת מבלי להודות בטענות מי מהצדדים ומבלי שהדבר יהווה ויתור  על טענה כלשהי. בית המשפט הנכבד אישר את הסכמת הצדדים.  

.5 ביום 28.12.22 הגיש ב"כ התובע הודעה לתיק בדבר תשובות הפלטפורמה שבאמצעותה  נשלחו ההודעות נשוא התביעה ובהתאם לצווי הגילוי שניתנו בתיק, בהתאם הצדדים  מסכימים כי גודל הקבוצה יעמוד על 73,198 נמעני המייל הרלבנטי.  

ב. הפיצוי לקבוצה ולטובת הציבור  

.6 למרות שהמשיבים עומדים מאחרי כל טענותיהם, המשיבים מצהירים, כי בכוונתם לערוך  בדיקה ולוודא כי מעתה ואילך פרסומות וחומר שיווקי ישלחו רק למי שהסכים לקבל  חומר מסוג זה או יצר קשר עם המשיבים ולא סרב לקבל חומר שכזה בהתאם לתנאי  סעיפים 30א)ב( ו30-א)ג( לחוק התקשורת וכל פרסומת אף תשלח עם הפרטים המתאימים  של השולח ודרך ההסרה, כמו כן ושהמשיבים בעתיד יעשו בדיקה יותר מקיפה בקשר  להתקשרות עם אנשי שיווק'.  

.7 המשיבים מסכימים, כי לכל חברי הקבוצה תינתן הטבה באופן בו כל אחד מחברי הקבוצה  שיפנה למשיבה, בתוך 30 יום ממועד הפרסום, יקבל פיצוי כספי בסך של 100 ,₪ בתנאי כי  יציג אישור על קבלת הדואר האלקטרוני מהמשיבה. בנוסף, כל אחד מחברי הקבוצה  שיפנה למשיבה, יקבל בחינם, בדיקה של תיק הביטוח שלו. 

.8 לצורך האמור, יופקד על ידי המשיבה על חשבון הפיצוי, אצל בא הקבוצה בנאמנות, סך  של 18,000 .₪ ככל שתיוותר יתרה שלא תידרש, יושב סכום זה לידי המשיבה.  ב. בקשה לפסיקת גמול ושכר טרחה למבקש ולבא כוחו 

.9 בהתאם לתנאים שנקבעו בפסיקה, ולאופי התביעה דנא והבקשה לאישור, מדובר במקרה  מובהק המתאים לאישור הסדר פשרה, המיטב כספית עם חברי הקבוצה ועם ציבור  לקוחות המשיבה בכלל והמגלם תועלת לציבור גדול שיכולה להגיע לשווי של מיליוני  שקלים, כאשר כל חבר קבוצה יוכל בזכות התובענה שהוגשה לקבל בדרך פשוטה וקלה  פיצוי מלא על נזקו, בדיוק כפי שביקש התובע מלכתחילה.  

.10מהגשת הבקשה לניהול התביעה ייצוגית על ידי התובע ועד עתה, התובע נאלץ ליטול  מומחה לתמלול, להגיש התביעה שלפנינו, להתייצב לחמישה דיונים בפני בית המשפט,  להתייצב בפגישות אצל באי כוחו, לחתום על תצהירי גילוי מסמכים ועוד, כאשר תביעתו  של התובע הביא להטבה ממשית ומשמעותית לטובת חברי הקבוצה ואף לטובת ציבור  לקוחות המשיבה.  

.11באי כוח התובע, הגישו את כתב התביעה ואת הבקשה לניהול תביעה ייצוגית, הגישו  בקשות ותגובות בענייני גילוי המסמכים, השאלונים, צווים לצדדים שלישיים ועוד, ואף  נדרשו להתייצב ל 5 דיונים בפני בית המשפט הנכבד, להתדיין במו"מ ארוך עם ב"כ  

המשיבים, וכן להתנהל מול צדדים שלישיים במימוש הצווים שניתנו לחברת מסר גו.  .12לאור האמור לעיל, מוסכם על הצדדים, בכפוף לאישור הסדר הפשרה, כי המשיבים ישלמו  למבקש סך של 10,000 ש"ח ולבאי-כוחו סך של 40,000 ש"ח בתוספת מע"מ כנגד חשבונית  כדין, כאשר לסכומים אלו יתווסף סך נוסף של 6,500 ₪ הכולל סך של 3,282 ש"ח עבור  המחצית הראשונה של האגרה ששולמה בהליך והוצאות המצאת הבקשה לאישור  למשיבים וכן השתתפות בהוצאות התובע בעבור המומחה לעריכת התמלול וכן בעבור  

החזר הוצאות המסירה באמצעות שליח שביצע, נסיעות לבית המשפט וכו', בסך של 3,218 ₪ )להלן ביחד: "התשלום"(.  

.13בנוסף, הצדדים מסכימים על תגמול נוסף לתובע בסך של 5% מכל תביעה של חבר  הקבוצה שתאושר לפי המנגנון וכן על שכר טרחה בסך של 20% + מע"מ מכל תביעה  כאמור שתאושר, סכומים אלו ישולמו מעל סכום הפיצוי לחברי הקבוצה ובנוסף להם. 

.14בהתאם לסעיף 7א)4()ב( לתקנות בתי המשפט )אגרות(, תשס"ז2007- מתבקש בית המשפט  הנכבד לפטור את המבקש מתשלום חלקה השני של האגרה בשים לב לכך, שהצדדים הגיעו  להסדר )תוך שמירה על זמנו היקר של בית המשפט הנכבד(. ככל ויהיה על המבקש לשאת  בחלקה השני של האגרה, התחייבו המשיבים לשפותו גם בסכום האגרה שיהיה עליו לשלם.  

.15הצדדים הסכימו הסכום לתשלום בהתאם לסעיף 14 לעיל יועבר בתוך 30 ימים מיום  אישור הסדר הפשרה, והסכום כאמור בסעיף 16 ישולם על ידי המשיבים בתוך 15 ימים  לאחר השלמת הפיצוי שבסעיפים ..6-10  

.16הסכמת המשיבים לשלם למבקש ולבא כוחו את התשלום האמור, מגלמת בין היתר את  ההשקעה הרבה שהייתה כרוכה בהכנת התביעה והבקשה לאישור, הצבת תשתית  עובדתית ראויה ולימוד החומר באופן מעמיק בטרם הגשת התביעה, ומבוססת באופן 

שמרני על פסיקות דומות בנושא במקרים דומים וראה למשל ת"צ )מחוזי ת"א( 24275- 09-19 סנדר נ' לשכת המסחר תל אביב והמרכז )פורסם בנבו, 10.9.2020(, ת"צ )מחוזי  ת"א( 46575-07-19 סנדר נ' עמינח רשתות שיווק בע"מ )פורסם בנבו 31.3.2021( ות"צ  )שלום חיפה( 25126-08-19 מולרסקי נ' פיפלביז עסקים חברתיים בע"מ )פורסם בנבו,   .)22.1.2021 

.17כאמור, כפי שעולה מכתב ההגנה שהוגש על ידי המשיבים, לטענתם לא הייתה להם ידיעה  ו/או אחריות על משלוח דבר הדואר האלקטורני. בנסיבות אלו, וכל המפורט בכתב ההגנה,  נראה כי מדובר בהסכם ראוי, המגלם את הסיכונים והסיכויים של כל אחד מהצדדים.  

.18הצדדים הסכימו, כי אם לא תוביל בקשה זו לסיום כולל של ההליך, אזי כל צד לא יהיה  רשאי להסתמך על הצהרותיו והתחייבויותיו של הצד האחר כפי שבאים לידי ביטוי  בבקשה זו, הן במסגרת הליך זה והן בכל הליך אחר.  

.19עם אישורו של בית המשפט הנכבד את ההסכמות לעיל וביצוע התשלום האמור בסעיף 12  לעיל, יהווה הדבר סילוק סופי ומוחלט של התביעה נגד המשיבים ו/או כל מי מטעמה  בקשר עם התביעה ו/או כל עניין הנוגע לעניינים העולים מן התביעה והבקשה לאישור.  יובהר שזה מהווה סילוק של כל טענות של מי שחבר בקבוצה. 

.20מעבר לתשלום הסכום האמור, לא ניתנה ולא תינתן למבקש ו/או לבא כוחו, טובת הנאה  כלשהי, במישרין או בעקיפין מאת המשיבים או מי מטעמם בגין התביעה ו/או הבקשה  לאישור ו/או הסדר הפשרה.  

ג. הדרישות לאישור הסדר פשרה הקבועות בדין  

.21בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות ולתקנות תובענות ייצוגיות, מצורפים לבקשה זו תצהיר  מטעם המבקש ותצהיר מטעם בא-כוחו, בהם מובהר כי לא קיבלו במישרין או בעקיפין,  טובת הנאה כלשהי, מלבד התשלום המוזכר בבקשה זו, בקשר לתביעה ו/או לבקשה  לאישור ו/או להסדר הפשרה.  

ד. סוף דבר  

.22בית המשפט הנכבד מתבקש, אם כן, להיעתר לבקשה מוסכמת זו, ולהורות על אישור  הסדר הפשרה.  

_______________ ___________________ דור שוורצמן, עו"ד נועם קוריס, עו"ד  

 ___________________  אורי בראון, עו"ד  

 ב"כ הנתבעים ב"כ ה קבוצה ב"כ הקבוצה 

שתפו ברשתות חברתיות:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
הופעות והליכים בבתי משפט
שירותים נוספים

הליכי אפוטרופסות

כל אדם כשיר לחובות וזכויות מיום היוולדו ועד יום מותו, למעט אם הדבר נשלל ע"י חוק או על ידי בית המשפט. כל מה שצריכים לדעת

קרא עוד »

יפוי כוח מתמשך

יותר ויותר אנשים פונים אלי לברר מה זה יפוי כוח מתמשך, אז הנה הסבר קצר. ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך משפטי בוא אנו קובעים מי

קרא עוד »

הליכי גירושין

הליכי גירושין כבר לא מילה גסה ואחוז המתגרשים בכל שנה כבר מתקרב ל– 35% בישראל. אם כבר החלטתם להתיר את הנישואים, תהיה הסיבה אשר תהיה,

קרא עוד »

לקוחות ממליצים

אריק שיטובי דור עורך דין אמין וחרוץ, כזה שאפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות, לקחתי אותו למספר תיקים ותמיד הייתי רגוע ויודע שאני בידיים טובות. Elisha

קרא עוד »